Examen de Selectivitat Sèrie 1

En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada: 0,5 punts; qüestió mal contestada: –0,16 punts.

1. Es duu a terme un assaig Charpy amb un pèndol que a l’extrem té una massa de 20,4 kg. Es deixa caure el pèndol des d’una altura inicial de 0,9 m i, després de xocar contra una proveta, arriba a una altura final de 350 mm. La secció de la proveta a la zona de l’entalla és de 80 mm2. Quina és la resiliència del material?

1,375 J/mm2
140,3 kJ/mm2
1,375 MJ/mm2
140,3 kJ/m2

2.En un ajust 68H7/j6, la tolerància H7 del forat és(+30 0) i la tolerància j6 de l’eix és(+12 -7) . Tenint en compte aquestes dades, es pot afirmar que

el joc màxim és 12 μm.
és un ajust indeterminat.
el serratge màxim és 37 μm.
el joc màxim és 31 μm.

3.Un automòbil emet 118 g de CO2 per cada kilòmetre recorregut. Si consumeix 50 L de gasoil, quants kilograms de CO2 (petjada de carboni) deixarà a l’atmosfera sabent que el seu consum mitjà és de 5,4 L/100 km?

590,0 kg
270,0 kg
109,3 kg
14 kg

4.Un motor de 4 cilindres i amb una cilindrada total de 1 461 cm3 té una relació de com-pressió de 18,8. Quin és el volum de la cambra de combustió?

77,71 cm3
20,52 cm3
365,3 cm3
19,43 cm3

5.Un cilindre de doble efecte té un diàmetre interior de 40 mm, un diàmetre de tija de 25 mm i una cursa de 300 mm. Si la pressió de treball és de 0,6 MPa, quina és la força que fa el cilindre en el procés de retrocés?

97.01 N
459,5 N
55.61 N
5.12 N

6. El sistema de control d’obertura i tancament d’una porta automàtica de vidre és regulat per un sistema format per un detector de presència, un detector de moviment i un interrup-tor manual situat a la cabina de control. La porta, que en general està tancada, s’obre quan s’activa l’interruptor manual (independentment de l’estat de la resta d’elements de control) o quan s’activen els detectors de presència i de moviment a la vegada. Responeu a les qüestions que hi ha a continuació utilitzant les variables d’estat següents:detector de presència: d ={1: detecta presència0: no detecta presència;detector de moviment: m ={1: detecta moviment0: no detecta moviment;interruptor manual: i ={1: activat0: no activat;porta: p ={1: oberta0: tancada.

a)Escriviu la taula de veritat del sistema.

b)Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.

c)Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent

Opció A

7.S’han instal·lat n=50 aerogeneradors de 3 pales en un parc eòlic. El diàmetre de l’àrea d’escombratge de les pales és d=77m i el rendiment dels aerogeneradors ηaerog=0,68. S’estima que la velocitat mitjana del vent al parc és v=25km/h; el parc està en funcionament 300dies a l’any i obté energia 18hores diàries. La potència mitjana del vent Pvent es pot estimar, per a un aerogenerador, com l’energia cinètica del vent per unitat de temps mitjançant l’expressió: (Pvent= 1/2 * A * ρ * (v)3) en què A és l’àrea que escombren les pales de l’aerogenerador, ρ és la densitat de l’aire i v és la velocitat del vent. D’aquesta potència, el coeficient d’aprofitament del vent és ca=0,42.Sabent que 1225g d’aire ocupen un volum d’1m3, determineu:

a)La potència mitjana del vent Pvent per a un aerogenerador.

955 KW
650 KW
480 KW
985 KW

b)La potència elèctrica útil Pútil que generarà cada aerogenerador.

405 KW
280 KW
273 KW
272,8 KW

c)L’energia elèctrica total Etotal que es generarà al parc durant un any.

400 KJ
265,2 TJ
580 TJ
350 TJ

d)Els ingressos que tindrà el parc eòlic si el preu de venda de l’energia eòlica és pvenda= 7,624cèntims d’euro per kW h.

5,62 M€
4,5M€
69M€
5,62€

e)En quin percentatge disminuirien els ingressos anteriors si la velocitat mitjana del vent es reduís un 10 %.

27,1%
50%
68,98%
5,45%

8.Un patinet elèctric utilitza una bateria ideal de tensió U = 24 V i energia Ebat = 250 W h per a alimentar un motor de rendiment ηmotor = 0,89. La roda motriu del patinet, de diàmetre droda = 160 mm, està connectada directament a l’eix de sortida del motor. A l’inici del trajecte la bateria està totalment carregada. En les condicions d’estudi, el patinet avança sempre a velocitat constant per un terreny pla, les rodes giren a nroda = 664 min–1 i el motor subministra a l’eix de la roda una potència Psubm = 200 W. Determineu:

a)El parell Γ que subministra el motor.

3Nm
45Nm
2,87Nm
3,5Nm

La potència elèctrica útil Pútilque generarà cada aerogenerador.

b)La velocitat d’avanç vpat del patinet.

5,58 m/s
20,03 km/h
30 km/h
10 m/s

c)L’energia mecànica útil disponible a l’eix de la roda Eútil

801,1 kJ
456 kJ
478 kJ
225,5 Wh

d)El temps màxim tmàx de funcionament del patinet i la distància màxima recorreguda smàx

2h i 22,3 Km
1,113h i 22,3 Km
1,113 h i 98 Km
1,113 h i 50 Km

Opció B

9.Un cartell rectangular i homogeni de massa m =12kg està subjecte a la barra BO mitjan-çant dos petits cables d’acer en els punts C i D. El tirant AB manté el sistema en equilibri. La barra està articulada amb la paret en el punt O, i les masses de tots els elements són negligibles, excepte la del cartell rectangular.

a)Determineu les forces TC i TD a les quals estan sotmesos els cables d’acer.

58,84 N
70 N
65 N
45 N

b)Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la barra BO.

c)L’angle φ

50°
84°
18,43°
540°

d)La força TAB a la qual està sotmès el tirant AB.

186,1 N
70 N
950 N
200 N

e)es forces horitzontal FH i vertical FV a l’articulació O.

176,5 N i 58,84
548 N i 90 N
897 N i 780 N
459 N i 58,84 N

10.Una caldera mixta de condensació funciona amb gas natural de poder calorífic pc = 62 MJ/kg. La seva potència útil és Pútil = 28 kW quan només subministra aigua calenta i n’eleva la temperatura ΔT = 25 °C. En aquesta situació, el rendiment de la caldera és ηcald = 0,87. Determineu:

a)El cabal qaigua (en L/min) que subministra la caldera, tenint en compte que la calor específica de l’aigua és ce = 4,18J/(g°C).

28L/min
549L/min
16,08L/min
16,08L/s

b)La potència consumida Pcons i el consum de combustible qcomb per unitat de temps.

0,9 g/s i 24,18 kW
48 g/s 24,58 kW
0,52g/s i 32,18 kW
0,52kg/s i 78,45 kW

c) El temps t i el combustible m necessaris per a fer augmentar 25 °C la temperatura d’un volum d’aigua V = 0,1 m3

10 min i 193,7 g
10 min i 154 g
6,22 min i 300 g
6,22 min i 0,1937 kg