Examen de Selectivitat Sèrie 4

En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada: 0,5 punts;

1. El mòdul elàstic i el límit elàstic de l’acer són E =207GPa i σe= 50 MPa, respectiva-ment. Si una peça cilíndrica de diàmetre d =3mm elaborada amb aquest material està sotmesa a una força de tracció de 1500N, quin és l’allargament unitari ε en tant per cent?

0,001025%
0,1025%
0,1691%
0,001691%

2.Un telefèric d’una estació d’esquí permet transportar un màxim de 40 esquiadors per trajecte des de la cota més baixa de l’estació fins a la més alta. El trajecte dura 3min, i el temps d’espera entre trajectes és de 45s. El telefèric funciona ininterrompudament de les 9.00h a les 18.00h. L’ocupació mitjana de 9.00h a 11.00h i de 15.00h a 18.00h és del 60%, i la resta del dia és del 95%. Si el telefèric funciona 150 dies a l’any, quants esquiadors trans-porta des de la cota més baixa fins a la més alta al cap de l’any?

816000
4
30000000
652800

3.En un circuit elèctric, es connecten en paral·lel dues resistències de valors R i 3R. Si la resistència equivalent és de 25 Ω, quin és el valor de la resistència R?

8,333Ω
6,25Ω
33,33Ω
44,9Ω

5.En un gran premi de Fórmula 1, el consum mitjà de combustible d’un vehicle ha estat de 75 L/100 km. El combustible utilitzat té una densitat ρ =0,75kg/L. Si el circuit té una longitud d =5,488km, quin ha estat el consum mitjà de combustible cm per volta del vehicle?

4,094kg
3,087kg
5,578kg
3,145kg

a)Escriviu la taula de veritat del sistema.

b)Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.

c)Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent

Opció A

a)El valor de la resistència R

110 Ω
65 Ω
100 Ω
98 Ω

b)L’energia consumida Etotal en t =5h de funcionament.

1,125 Wh
2,8 Wh
2,45 Wh
250 Wh

c)El temps tpiles que duren les piles.

22 h
20,1 h
48 h
28 h

d)El nou corrent Iled,2 que circula per cada led.

22,73 mA
79 mA
69 mA
5,62 mA

e)L’energia consumida Etotal,2 en t =5 h de funcionament de la llanterna si, quan fa llum intermitent, la llanterna està 2s emetent llum i 1s sense emetre’n.

2 Wh
1,705 Wh
4 Wh
5,4 Wh

a)La potència P2 i el parell Γ2 a l’eix d’entrada al generador.

1149 kW i 7,317 kNm
1300 KW i 7,7 kNm
450 KW i 717 kNm
1500 KW i 7,17 kNm

b)El rendiment del multiplicador ηmult i la relació de transmissió τ.

0,7840 i 400
0,7840 i 150
0,9845 i 400
0,9845 i 400

c)La potència total dissipada Pdiss en el multiplicador i el generador.

466,1 kW
598 kW
587 kW
289 kW

Opció B

a)El volum V i la massa m totals de les dues peces construïdes.

0,00003706 m3 i 46,27 g
0,00003706 m3 i 50,72 g
0,00004769 m3 i 50,72 g
0,00004769 m3 i 78,49 g

b)La longitud L del filament de PLA utilitzat.

5,237 m
4,897 m
1,876 m
2,924 m

c)El nombre mínim n de capes que ha dipositat la impressora fins a completar les peces.

75
48
18
92

4.Un ascensor d’acció directa funciona mitjançant un cilindre hidràulic connectat directa-ment a la part inferior de la cabina de l’ascensor en direcció vertical. El cilindre té un diàmetre interior dint = 90 mm i el diàmetre de la tija és dtija = 70 mm. La massa conjunta de la cabina i la càrrega és m =1 170 kg, i les altres masses es consideren negligibles. Quan l’ascensor eleva la cabina i la càrrega a una velocitat constant v =0,33m/s, la bomba que alimenta el pistó consumeix una potència elèctrica Pelèctr = 5 300W. Si el rendiment de la bomba és ηb = 0,85, determineu:

a)El cabal q i la pressió p de l’oli que subministra la bomba.

2,099 L/s i 2,146 MPa
9,453 L/s i 2,146 MPa
16,08 L/s i 3,157 MPa
16,08L/s i 9,765 MPa

b) La força Fch que fa el cilindre hidràulic i la pressió relativa pint a l’interior del cilindre.

1,804 MPa i 11,47 kn
4,789 MPa i 34,56 Kn
5,201 MPa i 56,12 Kn
9,870 MPa i 89,567 Kn

c) El rendiment ηch del cilindre hidràulic i la potència total dissipada Pdiss en la bomba i el cilindre

0,8405 i 1514 W
0,9647 i 1514 W
0,9623 i 1400 W
0,9647 i 1400 W