Examen de Selectivitat Sèrie 5

En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada: 0,5 punts;

Un cargol de pas p=1,25mm avança a una velocitat v=5mm/s quan es cargola a una femella fixa. Quina és la velocitat angular de gir del cargol?

25,13 rad/s
10,25 rad/s
16,91 rad/s
19,84 rad/s

2.Una empresa comercialitza un model nou d’impressora 3D. El cost unitari de pro-ducció és de 500€. Durant el primer any, l’empresa vol recuperar 250000€ de la inversió inicial, obtenir un benefici mínim de 50000€ i pagar les despeses de fabricació de totes les unitats venudes. Si s’ha fixat un preu de venda unitari de 950€, quin ha de ser el nombre mínim d’unitats venudes?

478
667
300
1025

3.Una barra massissa de secció circular de 5mm de radi pot aguantar una força de tracció de fins a 8,1kN sense trencar-se. Quina és la resistència a la ruptura del material de la barra?

83,33 MPa
6,25 MPa
103,1MPa
44,9MPa

4.Un motor asíncron de corrent altern de p=4 parells de pols té un lliscament relatiu s=0,07. Si està connectat a la xarxa de tensió U=230V i freqüència f=50Hz, a quina velocitat n gira?

189min–1
975min–1
670min–1
697,5min–1

5.Un cilindre hidràulic d’una sola tija ha de poder efectuar una força de 25kN en la cursa d’avanç. Si el diàmetre del cilindre és de 40mm i el de la tija és de 25mm, quina pressió ha de proporcionar el grup hidràulic?

90,58MPa
19,89MPa
51,08MPa
37,89MPa

a)Elaboreu la taula de veritat del sistema.

b)Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.

c)Dibuixeu l’esquema de contactes equivalent

Opció A

a)Dibuixeu el diagrama de cos lliure de la tapa per a un angle φ qualsevol.


b)El valor de la força F aplicada a la nansa quan φ=60°.

294,2N
280N
213N
712N

c)El valor de les forces FB i FC que fan les barres sobre la tapa quan φ=60°.

-674N i 674N
0N i 0N
-587N i 480N
-890N i 780N

d)L’angle φ per al qual la força que fa la barra en el punt C en valor absolut |FC| és míni-ma, i el valor d’aquesta força.

588,4 N
790 N
690 N
562 N

4.Un escalfador elèctric d’aigua s’alimenta amb una tensió U=230V i consumeix una potència elèctrica Pelèctr=1,5kW. L’escalfador tarda 2h i 5min a escalfar un volum V=50L d’aigua des de T1=15°C fins a T2=65°C per mitjà d’una resistència elèctrica. La calor espe-cífica de l’aigua és ce=4,18kJ/(kg°C) i el cost de l’energia elèctrica és c=0,125€/(kWh). Determineu:

a)L’energia E necessària per a escalfar el volum V d’aigua des de T1 fins a T2

10450 KJ
17500 KJ
4000 KJ
8900 KJ

b)L’energia elèctrica Eelèctr, en kWh, consumida per a escalfar el volum V d’aigua des de T1fins a T2, i el cost celèctr de l’energia elèctrica necessària per a dur a terme aquest procés.

3,125 KW/h i 0,3906€
7,875 KW/h i 0,5789€
4,50 KW/h i 0,5789€
15,00 KW/h i 0,3906€

c)El rendiment η de l’escalfador elèctric d’aigua.

0,9289
0,7850
0,9845
0,9845

d)La resistivitat ρ del material de la resistència, si aquesta està formada per un fil con-ductor de diàmetre d=0,25mm i longitud L=1500mm.

0,000001154Ωm
0,000000542Ωm
0,00000478Ωm
0,000009865Ωm

Opció B

3.Una escala mecànica transporta passatgers que pugen una altura Δh=6m en un temps tp=45s. La massa mitjana d’un passatger s’estima en mp=70,8kg. L’escala transporta de mit-jana np=20 passatgers de manera simultània i funciona durant tt=10h al dia.Quan l’escala treballa en buit (sense passatgers) consumeix una potència elèctrica Pbuit=3,2kW. El grup motor (motor, reductor i transmissió) que acciona l’escala té un rendi-ment electromecànic η=0,58. Determineu:

a)La potència mecànica mitjana Pp addicional que cal per a pujar de manera simultà-nia np=20 passatgers.

1,852Kw
3,782Kw
4,789Kw
1,258Kw

b)El nombre total nt de passatgers que l’escala transporta en un dia.

16000
9865
97210
15982

c)L’energia elèctrica total Et que consumeix l’escala en un dia, considerant el consum elèctric en buit i el consum associat a pujar els passatgers.

230,1 MJ
230,1 Kw/h
987,78 MJ
927 Kw/h

4.Un vehicle consumeix una mitjana de 6,3L cada 100km quan circula a una velocitat v=120km/h. El dipòsit de combustible del vehicle té una capacitat V=60L. El vehicle té la tracció a l’eix davanter i, per a la velocitat v anterior,les rodes giren a una velocitat angular nrodes=1004min–1 (considerant que el vehicle avança en línia recta). Entre el motor tèrmic i les rodes hi ha una transmissió mecànica de rendiment ηtrans=0,92, i el rendiment tèrmic del motor és ηmot=0,30. El combustible utilitzat té una densitat ρ=0,75kg/L i un poder calorífic pc=43,5MJ/kg. Si el vehicle circula a una velocitat v=120km/h, determineu:

a)El cabal q i la pressió p de l’oli que subministra la bomba.

761,9 km
540,98 km
703,21 km
965,87 km

b) La potència tèrmica mitjana consumida Ptèrm.

68,51 kW
965,78 MW
68,51 MW
97,21MW

c)La potència mecànica que arriba a les rodes Prodes i el parell total Γrodes.

18,91 kW i 179,9 Nm
250 kW i 200 Nm
18,91 kW i 189,9 Nm
250 kW i 179,9 Nm

d) La potència total que es dissipa en el motor i en la transmissió Pdiss

49,60 kW
69,00 kW
93,60 kW
71,60 kW